ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ jdbkk မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ jdbkkတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

jdbkkေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

jdbkk ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ jdbkk သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 jdbkkတြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကjdbkkမွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။jdbkkမွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 jdbkkမွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုjdbkkမွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 jdbkkမွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု jdbkkမွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ jdbkk မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုjdbkkမွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုjdbkkမွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို jdbkk ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 jdbkkမွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကjdbkkမွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုjdbkkမွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကjdbkkမွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 jdbkkမွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 jdbkkဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္jdbkkမွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


ပရိုမိုးရွင္းမယူခင္ ပရိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ေပးၾကပါရန္

Welcome Back Free 10,000 promotion

ေဘာနပ္ ႀကိမ္ေရ ကစားႏိုင္သည့္ဂိမ္း ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏ
100 1500 စေလာ့ 200

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာေဟာင္းမ်ား ရယူႏိုင္သည္။
ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ရယူရန္ JDBKK မွ မန္ဘာေဟာင္းသည္ 2023 တြင္ အနည္းဆုံး 300,000 က်ပ္ သြင္းကစားထားၿပီး 2024 အစကေန စ၍ ျပန္မကစားရေသးေသာ မန္ဘာမ်ားအားလုံး တစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္သည္
ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို 2 လပိုင္း အစမွ လကုန္ရက္ထိ သာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
ကစားႏိုင္သည့္ ဂိမ္းမ်ားမွာ PG,FC and Jili  ( Except God of Martial, Secret Treasure , Candy Baby and Dragon Treasure မွ လြဲ၍) စေလာ့ ကစားႏိုင္သည္။ပ႐ိုမိုးရွင္း ယူစဥ္ မိမိေငြထုတ္အေကာင့္(သို႔)ဖုန္းနံပါတ္စေသာ အခ်က္အလက္ကို ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။
-ေငြထုတ္အေကာင့္ေျပာင္းလဲပါက ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအား JDBKK မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္

ေန႔စဥ္ပ႐ိုမိုးရွင္း

သြင္းေငြ ေဘာနပ္ ႀကိမ္‌ေရ ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြ
50 100 2400 Slot&Fish 300

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
-ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ JDBKK မန္ဘာအားလုံးတစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ႏိုင္သည္။
-ကစားရႏိုင္မည့္ဂိမ္းေတြကေတာ့ FC Slot , PG Slot & PP Slot ,Jili ( Dragon Treasure, Candy Baby, Secrect Treasure and God of Martial မွလႊဲ၍ ) Slot & Fish  ကစားႏိုင္ပါသည္။
-အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။
-ကန႔္သတ္ထားေသာဂိမ္းအခန္းအားဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားထားပါက အရင္း အမွတ္သာ ထုတ္ေပးပါသည္။
ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါကေနာက္ဆုံးသြင္းေငြပမာဏကိုသာျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။
-❌ ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္ FREE SPIN အမွတ္ကို ပ႐ိုမိုးရွင္းၿပီးဆုံးေအာင္မကစားပဲ ပ႐ိုမိုးရွင္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးမွ FREE SPIN အား ျပန္လည္ကစားထားေသာ ႏိုင္မွတ္မ်ားအား(စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီေၾကာင္း)ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါရွင္ ❌

*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ ***

New Member First Deposit 300% promotion

သြင္းေငြ ေဘာနပ္ ႀကိမ္ေရ ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ႏိုင္တဲ့ပမာဏ
50 150 4000 စေလာ့+ငါးပစ္ 400

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
-ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာသစ္ တစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္သည္။(11.02.2024)
ကစားႏိုင္မည့္ဂိမ္းေတြကေတာ့ PG (Slot),FC(Slot),Jili ( Dragon Treasure, Candy Baby, Secrect Treasure and God of Martial မွ လြဲ ၍) Slot and Fish ကစားႏိုင္သည္- အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။

- ကန႔္သတ္ထားေသာဂိမ္းအခန္းအားဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားထားပါက အရင္း အမွတ္သာ ထုတ္ေပးပါသည္။

- ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္မိမိေငြထုတ္အေကာင့္(သို႔)ဖုန္းနံပါတ္စေသာအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။

- ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါကေနာက္ဆုံးသြင္းေငြပမာဏကိုသာျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။
-❌ ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္ FREE SPIN အမွတ္ကို ပ႐ိုမိုးရွင္းၿပီးဆုံးေအာင္မကစားပဲ ပ႐ိုမိုးရွင္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးမွ FREE SPIN အား ျပန္လည္ကစားထားေသာ ႏိုင္မွတ္မ်ားအား(စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီေၾကာင္း)ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါရွင္ ❌


*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ ***

 

Mini Slot Promotion

သြင္းေငြ  ေဘာနပ္ ႀကိမ္ေရ ကစားလိုရသည့္ဂိမ္း ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ပမာဏ
30 60 1350 Short777 150

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
-ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာအားလုံး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ႏိုင္သည္
-Short 777 မွ Minislot မ်ား ကစားႏိုင္သည္
အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။
- ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္မိမိေငြထုတ္အေကာင့္(သို႔)ဖုန္းနံပါတ္စေသာအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။
ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါကေနာက္ဆုံးသြင္းေငြပမာဏကိုသာျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ ***

Saturday,Sundayand Holiday  Promotion

သြင္းေငြ ေဘာနပ္ ႀကိမ္ေရ ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ပမာဏ
100 200 6000 စေလာ့+ငါးပစ္ 400 မွတ္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာဝင္တစ္ဦးလွ်င္ စေနေန႔ / တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ အစိုးရ ႐ုံးပိတ္ရက္ တိုင္းတြင္ 24နာရီျခား တစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

- ကစားလို႔ ရႏိုင္မည့္ ဂိမ္းေတြကေတာ့ FC (Slot) , PG ( Slot) , Jili (Dragon Treasure, Candy Baby, Secrect Treasure and God of Martial မွ လြဲ၍ ) Slot & Fish.

111

- အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။
- ကန႔္သတ္ထားေသာဂိမ္းအခန္းအားဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားထားပါက အရင္း အမွတ္သာ ထုတ္ေပးပါသည္။
- ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္မိမိေငြထုတ္အေကာင့္(သို႔)ဖုန္းနံပါတ္စေသာအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။
- ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါကေနာက္ဆုံးသြင္းေငြပမာဏကိုသာျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

 

*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအား JDBKK မွအခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္***

ကံေကာင္းျခင္းနံပါတ္ နဲ႔ ဆုေငြ 300,000 ရယူၾကစို႔

 

👉ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာအားလုံး တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
👉ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ပုံစံ
👉တစ္လလွ်င္ 2 ႀကိမ္ ထြက္ ရွိမည့္ ထိုင္းထီေနာက္ဆုံး နံပါတ္ 3လုံးကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
👉တစ္ေန႔တာ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြ 5ေသာင္း ႏွင့္ ႀကိမ္ေရ 1500 ျပည့္ တိုင္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ထီနံပါတ္ ေနာက္ဆုံး 3လုံး တစ္မ်ိဳး ကို customer service ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည္။
👉ေပါက္မဲနံပါတ္ တစ္ဦးထက္ပိုပါက အညီအမွ် ခြဲ‌ေ၀ ေပးပါမည္။
👉ရရွိေသာဆုေငြ ကို ႀကိမ္ေရ 5 ဆ ေဆာ့ၿပီး ေငြထုတ္ အကန႔္အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ကစားႏိုင္သည့္ဂိမ္းမ်ား (စေလာ့+ငါးပစ္)အားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။
👉 သတ္မွတ္ ထားေသာသြင္းေငြထက္ေက်ာ္ရင္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သာ ရယူႏိုင္ပါသည္။
👉ထီမထြက္မီ မိမိ ကံစမ္းလိုေသာ နံပါတ္ သုံးလုံး ကို ညေန 2 နာရီေနာက္ဆုံးထား၍ Customer service ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည္
👉 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ 

ၾကည့္႐ူ႕ ရန္ လင့္ကိုႏွိပ္ပါ 👉  Link

PS 2 % ေန႔စဥ္ေကာ္မရွင္

1. JDBKK999 မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။


2. ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးပါမည္ ,ဆုေငြမ်ားကိုေန႔စဥ္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ 15:00 နာရီတြင္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ေပး

ထားေသာေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရကစားရန္မလိုပဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

3. ပ႐ိုမိုးရွင္းအနိမ့္ဆုံးရယူေငြမွာ 50 မွတ္ျဖစ္ပါသည္, ပထမရက္အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယရက္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ဘဲ

အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။


ပ႐ိုမိုးရွင္းအားအေသးစိတ္သိလိုပါက JDBKK999 Customer Service အားအခ်ိန္မေ႐ြးဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

JDBKK999 Facebook page မွ ေဘာလုံးပြဲေတြ ခန႔္မွန္းၿပီး ဆုေငြရႏိုင္ပါတယ္ရွင့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Facebook မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္ရွင့္
Facebook Link 👉 https://www.facebook.com/JDBKK999

Telegram channel link မွာ ပြဲေတာ္ေတြရွိတဲ့အခါ မုန႔္ဖိုးေတြမဲေတြ ေဖာက္ေပးတတ္တာမလို႔ join ဖို မေမ့နဲ႔ေနာ္
Telegram Link 👉 https://t.me/jdbkktele

💸 မိတ္သစ္မိတ္ဆက္ျခင္း 10% ေကာ္မရွင္💸

( 27.1.2023) မွစ၍ ပ႐ိုမိုးရွင္း အက်ဳံးဝင္သည္။

* ဂိမ္းအားလုံးတြက္ခ်က္ေပးသည္။ (Slot&Fish)
*မန္ဘာသစ္ဖြင့္သူမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးသူဂိမ္းအေကာင့္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးေသာမန္ဘာဝင္၏ ဂိမ္းအေကာင့္ျဖည့္ရမည္။ (ထည့္သြင္းအတည္ျပဳၿပီးပါက ထပ္မံေျပာင္းလဲ၍မရေတာ့ပါ)
*ေကာ္မရွင္အမွတ္ေတြကို ( 7 ရက္ )တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးသည္။ အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း၏ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ  16:00 နာရီတြင္ အေကာင့္အတြင္းသို႔ auto ျဖည့္သြင္းေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

၎ပ႐ိုမိုးရွင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ့္ဆုံးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္ ( မန္ဘာသစ္၏ရႉံးမွတ္ 500 ) ျဖစ္ၿပီး၊ ပထမအႀကိမ္တြင္ အမွတ္မျပည့္ေသာမန္ဘာသစ္၏ ဒုတိယ ရႉံးမွတ္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္သစ္အိုင္ဒီ မိတ္သစ္ ရႉံးမွတ္ ပမာဏ မိတ္‌ေဟာင္း ရႉံးမွတ္အမွတ္(တြက္ခ်က္ပုံ ) ထုတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ
kk66 490 490x10%=4949 အမွတ္မျပည့္ေသာေၾကာင့္မရရွိႏိုင္ပါ 49 အမွတ္မျပည့္ေသာေၾကာင့္မရရွိႏိုင္ပါ
kk99 500 500x10%=50 50 ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္


*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

👉 (20.01.2024) မွစ၍ ေန႔စဥ္ 0.8% ေကာ္မရွင္ေပးေနပါသည္  👈

1. JDBKK999 မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။
2. ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးပါမည္ ,ဆုေငြမ်ားကိုေန႔စဥ္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ 15:00 နာရီတြင္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရကစားရန္မလိုပဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
3. ပ႐ိုမိုးရွင္းအနိမ့္ဆုံးရယူေငြမွာ 50 မွတ္ျဖစ္ပါသည္, ပထမရက္အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယရက္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ဘဲ
    အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

🚨🚨🚨မွတ္ခ်က္ ‌-ႀကိမ္ေရ 6,250 စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ ဂိမ္းခန္းမ်ားအားလုံး ႏွင့္ HRG And Sexy Baccarat အတြက္ သာ တြက္ ခ်က္ ေပးပါသည္။
ပ႐ိုမိုးရွင္းအားအေသးစိတ္သိလိုပါက JDBKK999 Customer Service အားအခ်ိန္မေ႐ြးဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

🏆 Daily Slot Promotion 🏆

 ‌ေန႔စဥ္ အပါတ္စဥ္ ႏွင့္ လစဥ္ဆုမ်ား 
Promotion ပါဝင္ေသာဂိမ္ ( FC,JILI,CQ9,JDB,PG,PP,YB,PS )

♦️ Bill in ႏွင့္ေဆာ့ထားေသာရလာဒ္(သို႔) Free Game တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 4,000 ႏွင့္အထက္အႏိုင္ရရွိမွသာ Promotion တြင္စာရင္းဝင္ပါမည္။
♦️ Promotion အမွတ္မ်ားကို coin in (1) ဆ ျပည့္ေအာင္ေဆာ့ၿပီးမွ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
♦️ Promotion အမွတ္ႏွင့္ေဆာ့ထားေသာ ရလာဒ္ (သို႔) Free Game မ်ားကို ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။(ေငြသြင္းေဆာ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိမွသာ အက်ဴံးဝင္ပါမည္)
♦️ ဆုရရွိသည့္အမွတ္မ်ားကို Slot & Fish ဂိမ္းမ်ားသာကစားရပါမည္ ။ သတ္မွတ္မထားေသာဂိမ္းမ်ားကိုကစား၍ အႏိုင္ရရွိလာေသာအမွတ္မ်ားကို အမွတ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

👉 Amount of Bonus 👈

 🎉တစ္ေန႔တာဆုရွင္ 

   🥇ပထမဆု 1,200  (120,000MMK)
 
🥈ဒုတိယဆု   800 (80,000MMK)
    🥉တတိယဆု  400 (40,000MMK)

🎉တစ္ပတ္တာဆုရွင္  

    🥇ပထမဆု  2,400 (240,000MMK)
     🥈ဒုတိယဆု 1,200 (120,000MMK)

🎉တစ္လတာဆုရွင္   

     🥇ပထမဆု 6,000 (600,000MMK)

ဂိမ္းစည္းမ်ဥ္း
* Free Game တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ member သည္တစ္ေန႔တာဆုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တာဆုမွာ 3 ဆုခြဲထားပါသည္။
* တစ္ပတ္အတြင္းအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိထားေသာဆုရွင္ 2 ဦးမွာ (တစ္ပတ္တာဆု) အစဥ္လိုက္ရရွိမည္။
* ( တစ္လတာဆုရွင္ )မွာ တစ္ေန႔တာဆု အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံး ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
   မွတ္ခ်က္ ကံထူးရွင္ 1 ဦးထက္ပိုပါက လစဥ္ဆုမ်ား ဆုရရွိသူ အေရအတြက္အလိုက္ ခြဲေဝေပးပါမည္။


*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-795033206

ဖုန္းနံပါတ္

 09881115529

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app