ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ jdbkk မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ jdbkkတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

jdbkkေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

jdbkk ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ jdbkk သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 jdbkkတြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကjdbkkမွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။jdbkkမွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 jdbkkမွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုjdbkkမွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 jdbkkမွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု jdbkkမွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ jdbkk မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုjdbkkမွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုjdbkkမွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို jdbkk ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 jdbkkမွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကjdbkkမွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုjdbkkမွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကjdbkkမွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 jdbkkမွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 jdbkkဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္jdbkkမွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


FIRST DEPOSIT 300%

သြင္းေငြ ေဘာနပ္ ႀကိမ္‌ေရ ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြ
50 150 3400 Slot&Fish 300

 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

- ဤ ပ႐ိုမိုးရွင္းကို ပထမ ဆုံးေငြသြင္း ျဖင့္မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
- ကစားႏိုင္သည့္ဂိမ္းမ်ားမွာ- PP Slot , FC Slot  , 5G Slot and JILI တြင္ God Of Martial , Candy Baby , Dragon Treasure ,Secret Treasure , Crazy Hunter ,Crazy Hunter 2 မွလြဲ၍ ( Jili Promotion ) Slot & Fish မ်ားကစားႏိုင္သည္။
- Mytel Pay အေကာင့္ျဖင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ယူလို႔ရမည္ မဟုတ္ပါ။

- ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါက အရင္းအမွတ္ကိုသာ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္
- အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို SYSTEM မွ အလိုအေလွ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။

 


***ဤပ႐ိုမိုးရွင္း ကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိပဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ***

Mini Slot Promotion

သြင္းေငြ  ေဘာနပ္ ႀကိမ္ေရ ကစားလိုရသည့္ဂိမ္း ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ပမာဏ
30 60 1350 Short777 150

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
-ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာအားလုံး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ပါ၀င္ႏိုင္သည္
-Short 777 မွ Minislot မ်ား ကစားႏိုင္သည္
အမ်ားဆုံးထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူပါမည္။
- ပ႐ိုမိုးရွင္းယူစဥ္မိမိေငြထုတ္အေကာင့္(သို႔)ဖုန္းနံပါတ္စေသာအခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါ။
ပ႐ိုမိုးရွင္းႏိုင္မွတ္မ်ားအားထုတ္ယူရန္ေငြထုတ္အေကာင့္အားေျပာင္းလဲပါကေနာက္ဆုံးသြင္းေငြပမာဏကိုသာျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ ***

ကံေကာင္းျခင္းနံပါတ္ နဲ႔ ဆုေငြ 300,000 ရယူၾကစို႔

 

👉ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို မန္ဘာအားလုံး တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
👉ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ပုံစံ
👉တစ္လလွ်င္ 2 ႀကိမ္ ထြက္ ရွိမည့္ ထိုင္းထီေနာက္ဆုံး နံပါတ္ 3လုံးကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
👉တစ္ေန႔တာ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြ 5ေသာင္း ႏွင့္ ႀကိမ္ေရ 1500 ျပည့္ တိုင္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ထီနံပါတ္ ေနာက္ဆုံး 3လုံး တစ္မ်ိဳး ကို customer service ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည္။
👉ေပါက္မဲနံပါတ္ တစ္ဦးထက္ပိုပါက အညီအမွ် ခြဲ‌ေ၀ ေပးပါမည္။
👉ရရွိေသာဆုေငြ ကို ႀကိမ္ေရ 5 ဆ ေဆာ့ၿပီး ေငြထုတ္ အကန႔္အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ကစားႏိုင္သည့္ဂိမ္းမ်ား (စေလာ့+ငါးပစ္)အားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။
👉 သတ္မွတ္ ထားေသာသြင္းေငြထက္ေက်ာ္ရင္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သာ ရယူႏိုင္ပါသည္။
👉ထီမထြက္မီ မိမိ ကံစမ္းလိုေသာ နံပါတ္ သုံးလုံး ကို ညေန 2 နာရီေနာက္ဆုံးထား၍ Customer service ထံ ဆက္သြယ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည္
👉 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ။ 

ၾကည့္႐ူ႕ ရန္ လင့္ကိုႏွိပ္ပါ 👉  Link

PS 2 % Cashback(Loyalty Credits)(06.07.2024)

1. JDBKK999 မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။


2. ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးပါမည္ ,ဆုေငြမ်ားကိုေန႔စဥ္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ 15:00 နာရီတြင္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ေပး

ထားေသာေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရကစားရန္မလိုပဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

3. ပ႐ိုမိုးရွင္းအနိမ့္ဆုံးရယူေငြမွာ 20 မွတ္ျဖစ္ပါသည္, ပထမရက္အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယရက္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ဘဲ

အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

4. ေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရ မလိုပဲ တန္းထုတ္ႏိုင္ၿပီး ေငြထုတ္အနည္းဆုံးမွာ 50မွတ္ ျဖစ္သည္။


ပ႐ိုမိုးရွင္းအားအေသးစိတ္သိလိုပါက JDBKK999 Customer Service အားအခ်ိန္မေ႐ြးဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

ေန႔စဥ္ေကာ္မရွင္ 0.8 %

1. JDBKK999 မန္ဘာဝင္တိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည္။(06.07.2024)
2.ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးပါမည္ ,ဆုေငြမ်ားကိုေန႔စဥ္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ 15:00 နာရီတြင္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရကစားရန္မလိုပဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
3. ပ႐ိုမိုးရွင္းအနိမ့္ဆုံးရယူေငြမွာ 20 မွတ္ျဖစ္ပါသည္, ပထမရက္အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယရက္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ဘဲအသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

4. ‌ေကာ္မရွင္အမွတ္ကို ႀကိမ္ေရ မလိုပဲ တန္းထုတ္ႏိုင္ၿပီး ေငြထုတ္အနည္းဆုံးမွာ 50မွတ္ ျဖစ္သည္

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 မွတ္ခ်က္ - (စေလာ့+ငါးပစ္)ဂိမ္းအတြက္ 0.8% / PS ဂိမ္းအတြက္ 2% / HRG ႏွင့္ Sexy Baccarat ဂိမ္းခန္းအတြက္ 0.8% တြက္ခ်က္ေပးပါမည္။


***
ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

💸 မိတ္သစ္မိတ္ဆက္ျခင္း 10% ေကာ္မရွင္💸

( 27.1.2023) မွစ၍ ပ႐ိုမိုးရွင္း အက်ဳံးဝင္သည္။

* ဂိမ္းအားလုံးတြက္ခ်က္ေပးသည္။ (Slot&Fish)
*မန္ဘာသစ္ဖြင့္သူမ်ား၏ မိတ္ဆက္ေပးသူဂိမ္းအေကာင့္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးေသာမန္ဘာဝင္၏ ဂိမ္းအေကာင့္ျဖည့္ရမည္။ (ထည့္သြင္းအတည္ျပဳၿပီးပါက ထပ္မံေျပာင္းလဲ၍မရေတာ့ပါ)
*ေကာ္မရွင္အမွတ္ေတြကို ( 7 ရက္ )တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးသည္။ အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း၏ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ  16:00 နာရီတြင္ အေကာင့္အတြင္းသို႔ auto ျဖည့္သြင္းေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

၎ပ႐ိုမိုးရွင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္အနိမ့္ဆုံးရယူသည့္ဆုေငြမွာ 50 မွတ္ ( မန္ဘာသစ္၏ရႉံးမွတ္ 500 ) ျဖစ္ၿပီး၊ ပထမအႀကိမ္တြင္ အမွတ္မျပည့္ေသာမန္ဘာသစ္၏ ဒုတိယ ရႉံးမွတ္တြင္ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။အသစ္မွစ၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္သစ္အိုင္ဒီ မိတ္သစ္ ရႉံးမွတ္ ပမာဏ မိတ္‌ေဟာင္း ရႉံးမွတ္အမွတ္(တြက္ခ်က္ပုံ ) ထုတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ
kk66 490 490x10%=4949 အမွတ္မျပည့္ေသာေၾကာင့္မရရွိႏိုင္ပါ 49 အမွတ္မျပည့္ေသာေၾကာင့္မရရွိႏိုင္ပါ
kk99 500 500x10%=50 50 ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္


*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

🏆 Daily Slot Promotion 🏆

 ‌ေန႔စဥ္ အပါတ္စဥ္ ႏွင့္ လစဥ္ဆုမ်ား 
Promotion ပါဝင္ေသာဂိမ္ ( FC,JILI,CQ9,JDB,PG,PP,YB,PS )

♦️ Bill in ႏွင့္ေဆာ့ထားေသာရလာဒ္(သို႔) Free Game တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 4,000 ႏွင့္အထက္အႏိုင္ရရွိမွသာ Promotion တြင္စာရင္းဝင္ပါမည္။
♦️ Promotion အမွတ္မ်ားကို coin in (1) ဆ ျပည့္ေအာင္ေဆာ့ၿပီးမွ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
♦️ Promotion အမွတ္ႏွင့္ေဆာ့ထားေသာ ရလာဒ္ (သို႔) Free Game မ်ားကို ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။(ေငြသြင္းေဆာ့ၿပီး အႏိုင္ရရွိမွသာ အက်ဴံးဝင္ပါမည္)
♦️ ဆုရရွိသည့္အမွတ္မ်ားကို Slot & Fish ဂိမ္းမ်ားသာကစားရပါမည္ ။ သတ္မွတ္မထားေသာဂိမ္းမ်ားကိုကစား၍ အႏိုင္ရရွိလာေသာအမွတ္မ်ားကို အမွတ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

👉 Amount of Bonus 👈

 🎉တစ္ေန႔တာဆုရွင္ 

   🥇ပထမဆု 1,200  (120,000MMK)
 
🥈ဒုတိယဆု   800 (80,000MMK)
    🥉တတိယဆု  400 (40,000MMK)

🎉တစ္ပတ္တာဆုရွင္  

    🥇ပထမဆု  2,400 (240,000MMK)
     🥈ဒုတိယဆု 1,200 (120,000MMK)

🎉တစ္လတာဆုရွင္   

     🥇ပထမဆု 6,000 (600,000MMK)

ဂိမ္းစည္းမ်ဥ္း
* Free Game တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ member သည္တစ္ေန႔တာဆုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တာဆုမွာ 3 ဆုခြဲထားပါသည္။
* တစ္ပတ္အတြင္းအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိထားေသာဆုရွင္ 2 ဦးမွာ (တစ္ပတ္တာဆု) အစဥ္လိုက္ရရွိမည္။
* ( တစ္လတာဆုရွင္ )မွာ တစ္ေန႔တာဆု အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံး ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
   မွတ္ခ်က္ ကံထူးရွင္ 1 ဦးထက္ပိုပါက လစဥ္ဆုမ်ား ဆုရရွိသူ အေရအတြက္အလိုက္ ခြဲေဝေပးပါမည္။


*** ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို JDBKK မွႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္***

 လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး စိတ္ေအးေစမယ့္ အေကာင္းဆုံး မိတ္ဖက္ ပါတနာ JDBYY & JDBKX 

🎉🎉🎉 အျခားဆိုဒ္နဲ႔မတူ တမူထူးျခားတဲ့ ဖရီးလက္ေဆာင္နဲ႔ပ႐ိုမိုးရွင္းေပါင္းမ်ားစြာကို မန္ဘာသစ္မ်ားအတြက္ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ 🎉🎉🎉

👉 ထူးျခားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈပုံစံသစ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလ်ာ္ဆမ်ား

👉 ဂိမ္းေလာ့အင္႐ုံျဖင့္ ဖရီးအမွတ္အျပင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းေပါင္းမ်ားစြာခံစားခြင့္

👉 အထူးေငြသြင္းပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ား

👉 တိက်ျမန္ဆန္တဲ့ေငြသြင္းေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္

💬 အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္လိုက္ပါ JDBYY 👉🏻Click

💬 အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္လိုက္ပါ JDBKX 👉🏻Click

ပရိုမိုးရွင္းမယူခင္ ပရိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ေပးၾကပါရန္

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-795033206

ဖုန္းနံပါတ္

 09881115529

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app